Powered by Smartsupp
Regulamin

Terminologia i skróty

 1. Sklep, Serwis – zbiór stron internetowych i narzędzi informatycznych (serwis internetowy) zarządzanych przez Operatora i pozwalających Użytkownikom na zawieranie Umów sprzedaży, dostępny w domenie internetowej: www.shopmarket.pl.
 2. Dzień roboczy– jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 3. Klient - osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą lub przedsiębiorca, który za pośrednictwem Sklepu zamawia produkty, tym samym zawierając umowę na odległość z Operatorem  zgodnie z zapisami regulaminu. 
 4. Konto - Usługa Elektroniczna, oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Klienta zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Operatora, w którym gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Serwisie.
 5. Produkt – dostępny w ofercie sklepu rzecz ruchoma bądź dostawa licencji na oprogramowanie lub udzielenie licencji na korzystanie z oprogramowania lub usługa informatyczna, usługa hostingu www, usługa sprzedaży certyfikatów SSL, usługi prawne, domeny internetowe oraz inny asortyment udostępniany w ramach Serwisu, które mogą zostać zamówione przez Klienta za pośrednictwem Sklepu. 
 6. Opis produktu – informacja dostępna dla każdego produktu z oferty, udostępniana na karcie poszczególnych produktów i zawierająca szczegółowe informacje dotyczące ceny, dostępności,  czasu dostawy  oraz jego specyfikacją lub warunkami zakupu.
 7. Partner – podmiot gospodarczy będącą dostawcą określonego produktu stanowiącego asortyment Serwisu.
 8. Zamówienie – zawiera listę wybranych przez Klienta produktów podczas procesu składania zamówienia.  Złożenie zamówienia stanowi oświadczenie woli przez Klienta, które dotyczy zamówionych produktów.  Umowa na zakup produktów zostaje zawarta w momencie potwierdzania przez Operatora dostępności produktów oraz dokonaniu przez Klienta płatności za wskazane w zamówieniu produkty. 
 9. Newsletter – usługa elektroniczna  świadczona przez Operatora Serwisu za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail. Adresatem usługi są wszystkie osoby, które złożą oświadczenie, dokonując rejestracji na formularzu Newslettera poprzez podanie adresu poczty elektronicznej e-mail.  Usługa umożliwia wszystkim zapisanym osobom, automatyczne otrzymywanie od Operatora cyklicznych wiadomości email, które mogą zawierać informacja o produktach, usługach, nowościach oraz promocjach związanych z tematyką Serwisu. 
 10. Materiały – informacje zawarte na stronach internetowych Serwisu, m.in. nazwy i opisy oraz zdjęcia i ilustracje graficzne towarów, oznaczenia producentów towarów.
 11. Płatności elektroniczne – usługa płatności elektronicznych realizowana za pośrednictwem zewnętrznego operatora/serwisu dostępna na stronach sklepu. Firmą dostarczającą usługę płatności elektronicznych jest Blue Media S.A., ul. Powstańców Warszawy 6, 81-718 Sopot oraz Krajowy Integrator Płatności S.A., ul. Św. Marcin 73/6, 61-808 Poznań - funkcjonująca pod domeną "Tpay.com"

1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa reguły korzystania ze stron Sklepu, który funkcjonuje pod adresem internetowym www.shopmarket.pl. Regulamin zawiera szczegółowe informacje dotyczące trybu dokonywania zakupów, warunków płatności, dostaw, jak również postępowanie reklamacyjne.
 2. Regulamin skierowany jest do osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą oraz podmiotów gospodarczych, a tym samym nie dotyczy konsumentów., zwanych dalej Przedsiębiorcom. Operator zastrzega sobie prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności oraz faktu zawarcia Umowy Sprzedaży.
 3. Właścicielem oraz administratorem Serwisu jest firma ONISOFT Marcin Nowak (zwana dalej Operatorem) wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP: 5321833551 , REGON: 146261960. Adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń : Ostrówiec 5A, 05-480 Karczew.
 4. Umowy zawierane za pośrednictwem Serwisu (realizacja Zamówienia), realizowane są na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
 5. Wszystkie umowy zawarte za pośrednictwem sklepu, zawierana są w języku Polskim. 
 6. Aktualna treść Regulaminu jest nieodpłatnie dostępna na stronie internetowej Serwisu.
 7. Operator zastrzega sobie prawo do zmiany cen produktów znajdujących się w Serwisie, wprowadzania nowych produktów oraz ich usuwania.

2. Rejestracja

 1. Rejestracja w Serwisie jest niezbędna w celu poprawnego złożenia zamówienia.
 2. Rejestracja w Serwisie jest bezpłatna i następuje w momencie składania zamówienia przez Klienta na stronach serwisu lub w innym momencie za pośrednictwem funkcji sklepu.
 3. Do przeprowadzenia poprawnej rejestracji niezbędny jest adres e-mail oraz hasło dostępu. Klient zobowiązuje się do nie podawania swoich danych dostępowych do Serwisu osobom trzecim.
 4. Klient zobowiązuje się do podania w formularzu zamówienia pełnych oraz zgodnych z prawdą danych. W przypadku podania fałszywych danych, Klient ponosi pełną odpowiedzialność za wynikłe z tego faktu szkody. Dane podawane przez Klienta nie mogą naruszać przepisów aktualnie obowiązującego prawa oraz dóbr osobistych i praw osób trzecich.

3. Zamówienia

 1. Produkty prezentowane na stronach www Serwisu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Informacja o produktach zamieszczona na stronach www nie oznacza, że są one dostępne w magazynie Serwisu lub u jego Partnerów.
 2. Zamówienia od Klientów przyjmowane są przez strony Serwisu 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę. Operator dokłada wszelkich starań aby Serwis funkcjonował prawidłowo w trybie 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę, niemniej nie gwarantuje dostępności Serwisu w powyższym trybie. Ze względów technicznych możliwe są przerwy w działaniu serwisu, o których Operator będzie powiadamiał z wyprzedzeniem. 
 3. Zamówienia można składać również mailem lub telefonicznie, wtedy wprowadzane są do Serwisu przez Operatora.
 4. Klient realizując przez strony Serwisu zamówienie, składa ofertę zawarcia umowy kupna produktów wymienionych w zamówieniu. Wysłane przez Operatora potwierdzenie przyjęcia zamówienia na podany przez Klienta adres e-mail stanowi oświadczenie o przyjęciu oferty, o której mowa powyżej.
 5. Przed złożeniem zamówienia, Klient umieszcza w wirtualnym koszyku wybrany przez siebie produkty, które zamierza nabyć. Wirtualny koszyk jest narzędziem umożliwiającym Klientowi agregację wybranych produktów przed ich zakupem, przeliczanie wartości produktów zgromadzonych w koszyku oraz przeliczanie ewentualnych kosztów dostawy. Podczas wyboru produktów Klient może dowolnie zarządzać zawartością koszyka poprzez dodawanie do koszyka kolejnych produktów lub usuwanie ich z koszyka.
 6. Po ostatecznym wyborze produktów przeznaczonych do zakupu, Klient zostaje skierowany do formularza internetowego służącego do składania zamówień w Serwisie.
 7. Formularz składania zamówienia może być złożony z formularzy składowych, służących do określenia: adresu dostawy, sposobu dostawy, sposobu dokonania płatności za produkty.
 8. Zamówiony produkt będzie dostarczona pod adres wskazany przez Klienta zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu lub udostępniony na stronach Serwisu – produkty cyfrowe.
 9. Klient dokonujący zakupu w Serwisie, wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Operatora wyłącznie w celu realizacji zamówienia oraz wysyłania do niego informacji dotyczącej aktualnej oferty Serwisu.
 10. Złożenie zamówienia stanowi ofertę w rozumieniu kodeksu cywilnego, złożoną przez Klienta Operatorowi Serwisu. Po otrzymaniu zamówienia Operator weryfikuje czy zamówienie zostało złożone prawidłowo (zgodnie z postanowieniami Regulaminu). W przypadku stwierdzenia przez Operatora, iż zamówienie zostało złożone nieprawidłowo, poinformuje on o tym Klienta. W takim przypadku Klient zobowiązany jest poprawić zamówienie lub je anulować.
 11. Po złożeniu prawidłowego zamówienia, Klient otrzymuje automatycznie informację (wysyłaną przez Sklep) o przyjęciu zamówienia (przyjęcie oferty) na adres poczty elektronicznej (e-mail) podany przy składaniu zamówienia lub podczas rejestracji. Operator Serwisu po weryfikacji zamówienia przesyła Klientowi potwierdzenie, które stanowi potwierdzenie zawarcia Umowy pomiędzy Operatorem a Klientem.
 12. Zamówienia składane przez Klienta przyjmowane są z uwzględnieniem aktualnie obowiązujących warunków i cen. Do wystawienia faktury wiążąca jest cena obowiązująca w chwili złożenia zamówienia przez Klienta.
 13. Przyjęcie do realizacji zamówienia rozpoczyna się w momencie złożenia i opłacenia zamówienia (przelew, karta kredytowa, płatności elektroniczne itp.). Datą opłacenia zamówienia jest data wpływu środków na konto Operatora.

4. Płatności

 1. Płatność elektroniczne za produkty oferowane w Serwisie odbywa się z wykorzystaniem uznanych i bezpiecznych systemów płatności internetowych. Kolejną formą płatności jest przelew bankowy. Numer rachunku bankowego podany jest w sekcji "Kontakt" lub podczas procesu składania zamówienia.
 2. Dostępne formy płatności, którymi można realizować płatność:
  1. Przelew natychmiastowy, BLIK, Google Pay
  2. Karty płatnicze: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro.
 3. W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą, sprzedający dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.
 4. Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura VAT. Faktury VAT wysyłane są w formie elektronicznej. Na wyraźne życzenie użytkownika faktura VAT może zostać również wydrukowana, podpisana i wysłana pocztą.
 5. Składając Zamówienie w serwisie Klient wyraża zgodę na dostarczenie faktury VAT drogą elektroniczną bez podpisu wystawcy.

5. Dostawa

 1. Dostawa produktów realizowana jest w dni robocze po uprzednio otrzymanej płatności. W zależności od rodzaju produktu czas jego udostępnienia/wysłania może ulegać zmianie. Dostawa produktów, które posiadają czas realizacji/dostawy, realizowane są zgodnie z ich oznaczeniem. W przypadku gdy na produkcie nie jest podana informacja o terminie dostawy, dostarczane są one do 48 godzin od momentu zaksięgowania płatności na koncie Operatora. 
 2. Jeżeli zamówienie zawiera więcej niż jeden produkt, to dostawa następuje zgodnie z najdłuższym terminem spośród zamawianych produktów (następuje kompletowanie wszystkich produktów).
 3. W przypadku, gdy udostępnienie Produktu uzależnione jest od działania podmiotów trzecich lub Partnerów Serwisu, czas ten może ulec wydłużeniu z przyczyn zależnych od tych podmiotów. W takiej sytuacji Operator powiadomi Klienta, który może złożyć oświadczenie o rezygnacji z realizacji zamówienia. 
 4. Koszt dostawy zamówień niestandardowych wyceniany jest indywidualnie.
 5. Zamówienia realizowane są wyłącznie na terenie Polski. Istnieje możliwość wysłania produktu za granicę na indywidualne zamówienie, wtedy indywidualnie ustala się koszty transportu produktu.
 6. Czas realizacji zamówień zawiera się w przedziale od 1 do 21 dni roboczych. Dostawa kurierem wynosi 24h-48h w dni robocze. Wydłużenie terminu dostawy nie zwalnia Klienta od dotrzymania warunków umowy kupna-sprzedaży, a w szczególności odebrania przesyłki.
 7. W przypadku wyboru przez klienta sposobu płatności przelewem lub kartą płatniczą, czas realizacji zamówienia liczony jest od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Operatora.
 8. Jeżeli dostarczona przesyłka posiada widoczne uszkodzenia Klient jest zobowiązany do odmówienia przyjęcia przesyłki lub złożenia reklamacji do firmy kurierskiej w dniu dostawy towaru oraz jednoczesnego poinformowania o tym fakcie Operatora przy pomocy maila i/lub telefonicznie.
 9. Produkty cyfrowe dostarczane są za pośrednictwem poczty elektronicznej, serwerów FTP, optycznych nośników danych przekazywanych pocztą tradycyjną lub udostępniane na Koncie Klienta w Serwisie.
 10. Operator nie ponosi kosztów związanych z transferem danych do Klienta końcowego, który ściąga pliki z serwisu. Klient przed rozpoczęciem transferu danych (pobieranie pliku z Serwisu) zobowiązany jest do weryfikacji kosztów u swojego Operatora. 
 11. Operator odpłatnie może przesłać produkt na nośniku cyfrowym np. płycie CD, pendrive itp. W takim przypadku Operator w zależności od wyboru nośnika przez Klienta przedstawi dodatkowe koszty związane z wysłaniem produktów. 
 12. Korespondencja niezbędna dla odbioru Produktu(ów) kierowana jest na adres e-mail wskazany przez Klienta w Zamówieniu.
 13. Klient jest uprawniony do korzystania z oprogramowania objętego Licencją na zasadach opisanych we właściwych Warunkach udostępniania oprogramowania (Umowa licencyjna).

6. Promocje, rabaty

 1. Operator może dla wybranych produktów wprowadzić promocje, rabaty, kupony rabatowe lub punkty lojalnościowe.
 2. Szczegółowe informacje dotyczące wybranych promocji będą dostępne dla produktów lub w regulaminie promocji.
 3. Promocje na produkty mogą się łączyć o ile łączenie nie zostanie wykluczone w regulaminie promocji.

 

7. Rękojmia

 1. Operator wyłącza swoją odpowiedzialność z tytułu rękojmi wobec Klientów będących Przedsiębiorcami oraz będących Przedsiębiorcami z uprawnieniami Konsumenta.
 2. Operator  zapewnia Dostawę Towaru pozbawionego wad fizycznych i prawnych. Operator jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).
 3. Jeżeli Towar ma wadę, Klient może:
  1. złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży, chyba że Operator  niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie.

   Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniony lub naprawiany przez Operatora  albo Operator  nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wad. Klient może zamiast zaproponowanego przez Operatora  usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Operatora . Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia
  2. żądać wymiany Towaru wadliwego na wolny od wad albo usunięcia wady. Operator  jest obowiązany wymienić Towar wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta.

   Operator może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową sprzedaży Towaru wadliwego w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową sprzedaży wymagałoby nadmiernych kosztów. Koszty naprawy lub wymiany ponosi Operator.
 4. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć rzecz wadliwą na adres Operatora . W wypadku Klienta będącego Konsumentem koszt dostarczenia pokrywa Operator.
 5. Operator odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od wydania Towaru Klientowi. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, lecz termin ten nie może zakończyć się przed upływem terminu określonego w zdaniu pierwszym. W tym terminie Klient może odstąpić od Umowy sprzedaży lub złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny z powodu wady Towaru. Jeżeli Klient żądał wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady, termin do odstąpienia od Umowy sprzedaży lub złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany Towaru lub usunięcia wady.
 6. Operator nie korzysta z pozasądowego rozwiązywania sporów, o których mowa w ustawie z dnia 23 września 2016 r., o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich.

8. Gwarancja

 1. Produkty oferowane w Serwisie mogą posiadać gwarancję Operatora lub gwarancję zewnętrzną (gwarancja dostarczana przez Partnera). Poszczególne produkty mogą mieć różną gwarancję, a jej szczegóły (okres, gwarant, warunki) dostępne są w opisie produktu oraz w informacjach dostarczanych przez Operatora Klientowi wraz z zamówionymi produktami.
 2. Zgłoszenia gwarancyjne przyjmowane są zgodnie z warunkami gwarancji dostarczonymi z produktami

9. Reklamacje i zwroty

 1. Wszelkie wnioski i reklamacje związane z realizacją zamówień, niezgodności produktu, uszkodzenia przesyłki należy zgłaszać Operatorowi telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres zamowienia@shopmarket.pl. Problemy związane z funkcjonowaniem serwisu lub pytania techniczne prosimy kierować na adres poczty elektronicznej bok@onisoft.pl.
 2. Klient składający reklamację zobowiązany jest do szczegółowego opisu przyczyny reklamacji  wraz z podaniem Zamówienia, którego reklamacja dotyczy. W przypadku uszkodzeń produktu, należy przesłać zdjęcia obrazujące zakres uszkodzeń. 
 3. Wszystkie reklamacje i wnioski rozpatrywane będą bez zbędnej zwłoki od momentu otrzymania zgłoszenia przez Operatora. Okres rozpatrzenia reklamacji nie przekracza 14 dni.
 4. Odpowiedź na reklamację, będzie udzielana w formie elektronicznej zgodnie z adresem e-mail podanym w zgłoszeniu reklamacji lub adresie email konta Klienta. Na życzenie Klienta udzielenie odpowiedzi może zostać zrealizowane pisemnie, pod warunkiem uzupełnia przez Klienta wszystkich niezbędnych danych adresowych.
 5. W przypadku zwrotu lub reklamacji Klient zobowiązany jest do zwrotu reklamowanego produktu w stanie nienaruszonym. Klient zobowiązany jest do zapakowania produktu w sposób uniemożliwiający jego uszkodzenie w transporcie, np. w sposób w jaki produkt był zapakowany w drodze do Klienta. W przypadku uszkodzenia produktu w transporcie wynikającego z nienależytego zapakowania produktu Klient pokrywa koszty wynikające z uszkodzeń produktu. W przypadku uszkodzenia uniemożliwiającego wykorzystanie produktu Klientowi nie przysługuje zwrot pieniędzy za reklamowany produkt.
Wzór formularza odstąpienia od umowy
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)
 
– Adresat: 
 
ONISOFT MARCIN NOWAK
Ostrówiec 5A
05-480 KARCZEW
 
 
– .......................... (imię i nazwisko) niniejszym informuję o odstąpieniu od umowy sprzedaży produktów, zawartej w dniu ..................
 
– Data zawarcia umowy: .........................................................................
 
– Imię i nazwisko Przedsiębiorcy ............................................................
 
– Adres Przedsiębiorcy ............................................................................
 
– Podpis Przedsiębiorcy...........................................................................
(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
 
– Data ............................................
 

 

10. Dane osobowe

 1. Składając zamówienie w Sklepie, Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie Operatora oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji umowy. Podanie danych osobowych przez Klienta oraz zgoda na ich przetwarzanie są niezbędne do zrealizowania zamówienia przez Sklep. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.
 2. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. "O ochronie danych osobowych" (Dz.U. Nr 133 poz. 883) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.
 3. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych przetwarzanych przez Operatora, jak również do ich poprawiania. Klient ma również prawo do kontroli przetwarzania danych, które go dotyczą, zawartych w zbiorach danych Operatora. Operator no wniosek osoby, której dane dotyczą, zobowiązany jest w terminie 30 dni do poinformowania o przysługujących jej prawach wynikających z ustawy o której mowa powyżej.
 4. Administratorem danych jest Operator, jednakże zastrzega on możliwość udostępnienia danych podmiotom trzecim w zakresie niezbędnym do wykonania umowy (Partner, producent/dostawca produktu, operatorzy obsługujący płatności elektroniczne czy operatorzy pocztowi w zakresie dostawy, podmioty zajmujące się administrowaniem baz danych).
 5. Poufne informacje dotyczące Klientów, w tym dane osobowe są chronione przez Operatora przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także innymi przypadkami ich ujawnienia albo utraty oraz przed zniszczeniem lub nieuprawnioną modyfikacją wskazanych danych oraz informacji poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych.
 6. Serwis wykorzystuje pliki typu cookie w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z Serwisu przez Klienta. Szczegóły oraz cele gromadzenia tych informacji są opisane w polityce prywatności Serwisu.

11. Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego lub innych ustaw mających zastosowanie do działalności i funkcjonowania sklepu internetowego.
 2. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby Operatora.
 3. Operator nie ponosi odpowiedzialności za błędy w obsłudze zamówienia lub innych dyspozycji Klienta, powstałe wskutek przekazania przez Klienta błędnych danych.
 4. Operator nie ponosi odpowiedzialności za transakcje dokonane przez nieuprawnione osoby trzecie, które uzyskały dostęp do konta Użytkownika w wyniku niedochowania zasad ostrożności przez Klienta przy posługiwaniu się loginem i hasłem do konta.
 5. Operator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują od daty opublikowania ich na stronie Serwisu jako obowiązujących. Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.
 6. Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.
 7. Regulamin obowiązuje od dnia 24 września 2018 r.

Poprzednia wersja regulaminu Regulamin ważny do 16.03.2022

Wykonane przez: Onisoft.pl

     

© 2017-2023 Wszelkie prawa zastrzeżone

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl